شروع به کار نمایشگاه مصالح ساختمانی

نمایشگاه بینالمللی تبریز در حال برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی از سوم تا ششم تیر ماه سال 1399 میباشد.

این نمایشگاه در چندین سال نمایشگاهی طبق روال سالهای عادی برپا شده و سالنهای نمایشگاه تبریز را شرکتهای تولیدی و حرارتی برودتی و درب و پنجره و تکنولوژیهای ساختمان تکمیل کرده اند.