آثار کرونا در نمایشگاه تبریز

پاندمی کرونا در تمامی تجارتها آثار غیر قابل جبرانی را بر جای گزاشته است. اما برگزاری نمایشگاه ها امکان جبران خسارات وارده ضمن کنترل و مواظبت از شیوع این ویروس را ممکن خواهد ساخت . برنامه نمایشگاه تبریز در سال 1400 برگزاری انواع نمایشگها با کنترل و مدیریت سطح بالایی انجام خواهد پذیرفت.